Nationellt Stödprogram (NSP)


hjälpande hand

Det Nationella Stödprogrammet (NSP) kan erbjuda stöd till personer utsatta för prostitution och människohandel i enlighet med Sveriges internationella åtaganden. Medföljande barn inkluderas i stödprogrammet. Insatserna sträcker sig från första hjälp till långtgående stöd och skydd, ända till i bästa fall ett liv fritt från exploatering.

Det Nationella stödprogrammet (NSP) är utvecklat och drivs av Plattformen Civila Sverige mot människohandel, där ett 20-tal organisationer är medlemmar. Medlemsorganisationerna inom Plattformen samarbetar utifrån den utsattas bästa inom ramen för programmet, samt med berörda myndigheter. NSP initierades 2015 med medel från Länsstyrelsen, och drivs idag med medel från Jämställdhetsmyndigheten.

Nationella stödprogrammet syftar till att säkerställa att alla potentiella offer för människohandel och exploatering (samt medföljande barn) får det stöd de behöver och har rätt till oavsett medverkan i rättsprocessen. NSP syftar till att erbjuda ett kompletterande stöd till utsatta för människohandel och exploatering där samhällets stöd brister.  Stödet ska vara individuellt avpassat till den utsattas behov, och ge möjlighet till en förbättrad livssituation. Det Nationella stödprogrammet kompletterar de stödinsatser som erbjuds inom ramen för manual vid misstanke om människohandel (Sveriges motsvarighet till National Referral Mechanism där insatskedjan från polisanmälan till avslutad rättegång framgår) samt Återvändandeprogrammet, som idag kan kopplas in i kedjans olika faser (från identifiering till avkunnad dom).

Programmet är uppbyggt i enlighet med de internationella människorättsinstrument Sverige ratificerat. Enligt Europarådets konvention om bekämpande av människohandel och Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU ska personer som visar tecken på att vara utsatta för människohandel erbjudas skydd, akut och långsiktigt stöd samt rättighetsbaserad information. Grundläggande bland dessa rättigheter är en reflektionsperiod om minimum 30 dagar med möjlighet att återhämta sig, för att därefter möta individuella behov och planera för ett liv utan exploatering, i Sverige eller hemlandet.

Sju aktörer med verksamhet driven av medlemsorganisationer inom Plattformen har certifierats för att kunna ge stöd via Stödprogrammet. De har unik kompetens för att möta det trauma som exploatering och människohandel innebär för den enskilda. Där kan personer få anpassat praktiskt stöd, social samvaro, meningsfull sysselsättning, information, juridisk rådgivning och andra behov mötta i enlighet med internationella konventioner. Dessutom har Stödprogrammet resurser och metoder för att barnen till de utsatta ska få anpassat stöd.

NSP steg för steg

 • Informell identifiering kan göras av certifierade aktör eller av en samverkande aktör som kontaktar NSP – endast en certifierad aktör kan söka tillträde till NSP för den utsatta och samordnaren konfirmerar tillträdet (informella identifieringen)
 • Om personen inte får tillgång till det formella stödet via manual vid misstanke om människohandel kan NSP finansiera stöd i visst antal dagar (30 + 90) och barntillägg kan ges efter behov och i enlighet med rättigheter samt vissa tillägg för att möta ytterligare behov.
 • Om inte Återvändandeprogrammet är aktuellt kan NSP:
  – ge kompletterande integrationsinsatser
  – försöka ordna återvändande via egna kontakter
  Detta sker efter behov och i enlighet med rättigheter.

NSP kompletterar det formella stödet och fyller på så vis gapen i systemet. Därför erbjuder vi även rådgivning och stöd vid uppkomna problem i den mån vi kan vara behjälpliga t.ex. vid avslag på asylansökan eller återvändande genom att hitta kontakter och hjälp av olika slag inom Plattformens nätverk i Sverige eller utanför Sverige.

För att placera på ett boende genom NSP kontakta Singel Point of Contact (SPOC) via mail nsp@manniskohandel.se Vi följer upp och samordnar alla ärenden som söker tillträde till programmet och hjälper dig att placera utefter de behov som finns.

Aktörer certifierade för Nationella Stödprogrammet:

 • Frälsningsarmén Skogsbo [Region Stockholm] tar emot kvinnor och medföljande barn
 • Frälsningsarmén Lyktan [Region Mitt] tar emot kvinnor och medföljande barn samt män
 • Noomi Hela Människan [Region Syd] tar emot kvinnor och medföljande barn, samt män utsatta för sexuell exploatering
 • Göteborgs räddningsmission [Region Väst] tar emot kvinnor och medföljande barn
 • Unga Kvinnors Värn [Region Stockholm] tar emot kvinnor 18-30 år
 • Frälsningarmén Halvvägshuset [Region Stockholm] tar emot män, ej sexuell exploatering
 • Frälsningsarmén Safe Havens Traffickingcenter [Region Stockholm] erbjuder juridiskt och socialt stöd till personer utsatta för människohandel eller människoexploatering.

Mallar för ansökan till NSP 2023:

OBS! Inga gamla formulär från tidigare år får användas.

Instruktion för NSP 2023

Punktinsatslista 2023

Ansökan om tillträde och max 30 dagar

Ansökan om max 90 dagar fördjupat stöd

Ansökan om 45 dagar integrationsstöd

Inköpsanmodan

Separata ansökningsblanketter för medföljande barn:

Behovsbedömning max 30 dagar – barn

Behovsbedömning max 90 dagar – barn

Integrationsstöd max 45 dagar – barn

För att återrapportera erhållna medel för stödinsatser 2022 använd formuläret nedan:

Kontakt NSP

Koordinator NSP: Susanne Lindered

Telefon: 070 760 57 92

E-post: nsp@manniskohandel.se

Certifiering för NSP

Alla aktörer som är certifierade lever upp till Minimikrav för certifiering inom ramen för Nationellt Stödprogram. Minimikraven togs fram vid programstarten 2015 och har uppdaterats under 2020. Alla aktörer som ingår i programmet eller önskar bli certifierade anmodas fylla in nedanstående frågeformulär för att underlätta placeringar och tjäna som underlag för kvalitetsuppföljning.

Formulär för boenden inom NSP>>

Certifieringsprocess

Det är endast certifierade aktörer som kan ansöka om att en utsatt person ges tillträde till programmet (informellt identifierad som offer för människohandel och människohandelsliknande exploatering) och därefter kan ansöka om finansiering av stödinsatser i de fall samhället inte bekostar dessa – och den utsatta anses ha behov och rätt till det enligt de internationella dokument Sverige ratificerat. Identifieras en utsatt person av annan aktör, kan denna kontakta samordnaren av stödprogrammet som slussar vidare för att hjälpa till att ordna stöd och skydd hos en certifierad aktör som ingår i Stödprogrammet. För att kontakta NSP, skicka mail till: nsp@manniskohandel.se,

Certifieringsprocessen etablerar en miniminivå som måste uppnås för att en aktör ska kunna ingå i NSP:s arbete med den relevanta målgruppen. Certifieringsprocessen består av tre steg som är framtagna i samarbete med arbetsgruppen och är tänkta att ge stöd till aktörerna i deras strävan att utveckla kvaliteten på de egna insatserna.

Steg 1 – Insamling av information: här inhämtas information om aktörens verksamhetsprofil, inriktning och möjliga stödinsatser. Aktören fyller i ett digitalt frågeformulär som utgår från NSP:s minimikrav.

Steg 2 – Certifieringsbesök: NSP besöker aktören och ställer ett antal frågor till aktören, med utgångspunkt i svaren aktören lämnat i det digitala frågeformuläret samt minimikraven för certifiering. I de fall något eller några av kraven inte är uppfyllda resulterar mötet i en åtgärdsplan som meddelas aktören och en överenskommelse kring en tid då åtgärderna skall ha skett upprättas.

Steg 3 – Utveckling: detta innebär en årlig, rutinmässig kontroll av aktörernas arbete i relation till dess värderingar, minimikraven, och hanteringen av individuella ärenden som skett under året. Det ställs t ex krav på att aktören fyller i den statistik för civilsamhällets kontakter med utsatta som Plattformen sammanställer.  Certifierade aktörer förväntas delta vid minst ett av de tillfällen som erbjuds av Plattformen för utbildning/erfarenhetsutbyte kring stödinsatser till utsatta.

Bakgrund till NSP

Programmets upplägg togs fram under hösten 2015 (september-december). De behov av stöd som inte kan erbjudas av samhället identifierades bland annat i det gemensamma arbetet med att ta fram Manual vid Misstanke om Människohandel, som utgår från befintligt svenskt regelverk. Behovet av stöd och rätten till detta, såsom reglerat i internationella dokument, fångas inte helt ut upp i samhällets hjälpsystem utan behöver kompletteras med insatser från civilsamhället för att bli mer heltäckande. Därav utformades programmet som komplement. Programmet finansierades 2015-2017 av den nationella samordningsfunktionen som fanns på Stockholms Länsstyrelse.

Nationellt Stödprogram 2015-2016 (pilotprojekt)

Plattformen har med medel från Länsstyrelsen byggt upp och prövat ett nationellt kompletterande stödprogram. Här presenteras piloten, certifieringsprocessen och hanterade stödinsatser och pilotens resultat i en rapport. Nationellt Stödprogram Pilotprojekt

Nationellt Stödprogram 2017

Under 2017 har haft ett ökande antal ansökningar till Stödprogrammet och 27 personer har fått olika former av hjälpinsatser via programmet. (NSP 2017 Rapport ärenden).

Nationellt Stödprogram 2018

Under 2018 har vi hanterat 42 individer, 27 vuxna och 15 barn inom ramen för Stödprogrammet. 12 kvinnor och 5 barn har fått omfattande hjälp via olika former av stödinsatser inom ramen för NSP. Slutrapport NSP 2018

Nationellt Stödprogram 2019

Inga medel inkom. NSP kunde inte bedrivas.

Nationellt Stödprogram 2020

Medel inkom dels från Socialstyrelsen och senare även från Regeringskansliet. NSP kom igång sent under 2020 och hanterade 41 ärenden. Årsrapport 2020

Nationellt Stödprogram 2021

NSP har 2021 bedrivits med hjälp av medel från Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten, och beviljade 35 stödinsatser och omfattade 39 personer. Årsrapport 2021

Nationellt Stödprogram 2022

NSP har 2022 bedrivits med hjälp av medel från Jämställdhetsmyndigheten, och beviljade 62 stödinsatser till 60 individer. Årsrapport 2022