Nationellt Stödprogram


hjälpande hand

Det Nationella Stödprogrammet, NSP, kan erbjuda stöd till personer utsatta för människohandel i enlighet med Sveriges internationella åtagande. Barnen till medföljande inkluderas i stödprogrammet. Insatserna sträcker sig från första hjälp till långgående stöd och skydd, ända till i bästa fall ett liv fritt från exploatering,

Plattformen Civila Sverige mot Människohandel har drivit Nationellt Stödprogram (NSP) med medel från regeringen. Det  initierades 2015 med medel från länsstyrelsen.

NSP syftar till att erbjuda ett förbättrat samt kompletterande stöd till utsatta för människohandel och exploatering.  Stödet ska vara individuellt avpassat till den utsattas behov, och ge möjlighet till en förbättrad livssituation. Det Nationella Stödprogrammet kompletterar de stödinsatser som erbjuds inom ramen för Manual vid misstanke om människohandel (Sveriges motsvarighet till Transnational Refferal Mechanism där insatskedjan från polisanmälan till avslutad rättegång framgår) samt Återvändandeprogrammet, som idag kan kopplas in i kedjans olika faser (från identifikation till avkunnad dom).

2020 erbjuder vi fyra former av kompletterande stödinsatser som de certifierade boenden kan ansöka om att få kostnadstäckning för utifall 1) den utsatta har behov av dessa, 2) insatsen är i linjen med de rättigheter potentiella offer har samt 3) när samhället inte via aktörerna i MMM står för kostnaderna. Insatserna är 2020: max 30 dagars initial vila; max 90 dagars rehabilitering (kan förnyas); max 45 dagars integration (utslussning) samt punktinsatser från identifikation till integration. Alla insatser kan erhållas av utsatta för människohandel och prostitution samt deras medföljande barn. Det är endast certifierade boenden/aktörer som kan ansöka.

Ladda ned Översikt NSP 2020 NM med instruktioner för certifierade boenden om att ansöka olika stödinsatser och rapporterna. Du kan söka medel för aktiviteter under hela 2020. Även retroaktivt.

Mallar

NSP komplimenterar det formella stödet och fyller på så vis gapen i systemet. Därför erbjuder vi även rådgivning och stöd vid uppkomna problem i den mån vi kan vara behjälpliga t.ex. vid avslag på asylansökan eller återvändande eller att hitta kontakter och hjälp av olika slag inom Plattformens nätverk i Sverige eller utanför Sverige.

För att placera på ett boende genom NSP kontakta Singel Point of Contact (SPOC) via mail nsp@manniskohandel.se Vi följer upp och samordnar alla ärenden som söker tillträde till programmet och hjälper dig att placera utefter de behov som finns.

Certifierade boenden

Alla boenden som är certifierade lever upp till Minimikrav för boende certifierade inom ramen för Nationellt Stödprogram. Minimikraven togs fram vid programstart 2015 och har uppdaterats 2020. Eftersom boendebesök är problematiskt under pandemin har en digitalisering ac certifieringen inletts 2020. Alla boenden som ingår i programmet eller önskar bli certifierade anmodas fylla in ett frågeformulär för att underlätta placering och tjäna som underlag för kvalitetsuppföljning.

Formulär för boenden inom NSP>>

Certifieringsprocess

Det är endast certifierade aktörer som kan ansöka om att en utsatt person ges tillträde till programmet (informell identifierad som offer för människohandel och människohandelsliknande exploatering) och därefter kan ansöka om finansiering av stödinsatser i de fall samhället inte bekostar dessa – och den utsatta anses ha behov och rätt till det enligt de internationella dokument Sverige ratificerat. Identifieras en utsatt person av annan aktör, kan denna kontakta samordnaren av stödprogrammet som slussar vidare för att hjälpa till att ordna stöd och skydd hos certifierad aktör som ingår i Stödprogrammet. För att kontakta NSP, skicka mail till: nsp@manniskohandel.se,

Aktörer som ingår i det Nationella Stödprogrammet är;
Frälsningsarmén Sthlm, tar emot kvinnor och medföljande barn
Frälsningsarmén Mälardalen, tar emot kvinnor och medföljande barn och män
Noomi Hela Människan, Malmö. tar emot kvinnor och medföljande barn
Roks kvinnorjourer, Rikstäckande, vissa jourer (under certifiering)
Räddningsmissionen Gbg, (2020 inget boende)
Qjouren, Sthlm, tar emot kvinnor med missbruksproblem (2020 inget boende)
Talita Sthlm tar emot kvinnor
Unga Kvinnos Värn, tar emot kvinnor 18-30 år

Certifieringsprocessen etablerar en miniminivå som måste uppnås för att en aktör ska kunna ingå i NSP arbete med den relevanta målgruppen. Certifieringsprocessen består av tre steg som är framtagna i samarbete med arbetsgruppen och är tänkta att ge stöd till aktörerna i deras strävan att utveckla kvaliteten på de egna insatserna.

Steg 1 – Insamling av information: här inhämtas information om aktörens verksamhetsprofil, inriktning och möjliga stödinsatser.

Steg 2 – Certifieringsbesök: NSP besöker aktören och ställer ett antal frågor till aktören. Frågorna relaterar till stödprogrammets minimikrav på verksamheten i stort, rutiner och arbetssätt. I de fall något eller några av kraven inte är uppfyllda resulterar mötet i en åtgärdsplan som meddelas aktören och en överenskommelse kring en tid då åtgärderna skall ha skett upprättas.

Steg 3 – Utveckling: detta innebär en årlig, rutinmässig kontroll av aktörernas arbete i relation till dess värderingar, minimikraven, och hanteringen av individuella ärenden som skett under året. Det ställs t ex krav på att aktören fyller i den statistik för civilsamhällets kontakter med utsatta som Plattformen sammanställer.  Certifierade aktörer förväntas delta vid minst ett av de tillfällen som erbjuds av Plattformen för utbildning/erfarenhetsutbyte kring stödinsatser till utsatta.

Bakgrund

Programmet upplägg togs fram under hösten 2015 (september-december). De behov av stöd som inte kan erbjudas av samhället identifierades bland annat i det gemensamma arbetet med att ta fram Manual vid Misstanke om Människohandel, som utgår från befintligt svenskt regelverk. Behovet av stöd och rätten till detta, såsom reglerat i internationella dokument, fångas inte helt ut upp i samhällets hjälpsystem utan behöver kompletteras med insatser från civilsamhället för att bli mer heltäckande. Därav utformades programmet som komplement. Programmet finansierades 2015-2017 av den nationella samordningsfunktionen som fanns på Stockholms Länsstyrelse

NSP steg för steg

  • Informell identifiering kan göras av certifierade aktör eller av en samverkande aktör som kontaktar NSP – endast en certifierad aktör kan söka tillträde till NSP för den utsatta och samordnaren konfirmerar tillträdet (informella identifieringen)
  • Om inte in i MMMn kan NSP finansiera stöd i visst antal dagar (30 + 90) och barntillägg kan ges efter behov och i enlighet med rättigheter samt vissa tillägg för att möta ytterligare behov.
  • Om inte använder Återvändandeprogrammet kan NSP:
    – ge kompletterande integrationsinsatser
    – försöka ordna återvändande via egna kontakter
    Detta efter behov och i enlighet med rättigheter.

Nationellt stödprogram – Rapport 2015-2016

Plattformen har med medel från Länsstyrelsen byggt upp och prövat ett nationellt kompletterande stödprogram. Här presenteras piloten, certifieringsprocessen och hanterade stödinsatser och pilotens resultat i en rapport. Nationellt Stödprogram Pilotprojekt

Nationellt stödprogram – 2017

Under 2017 har haft ett ökande antal ansökningar till Stödprogrammet och 27 personer har fått olika former av hjälpinsatser via programmet. .(NSP 2017 Rapport ärenden).

Nationellt Stödprogram – 2018

Under 2018 har vi hanterat 42 individer, 27 vuxna och 15 barn inom ramen för Stödprogrammet. 12 kvinnor och 5 barn har fått omfattande hjälp via olika former av stödinsatser inomr amen för NSP. Slutrapport NSP 2018

Kontakt NSP

Maila: nsp@manniskohandel.se