Värdegrund


Plattformen representerar stora delar av civilsamhället och står öppen för de som vill ansluta sig till värdegrunden och de antagna stadgarna för att bidra till plattformens gemensamma arbete.

Plattformen mot människohandel, som är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation, utgår från de mänskliga rättigheterna och ska:

 • Verka för att utsatta för alla former av människohandel och människohandelsliknande exploatering och prostitution ska få tillgång till sina mänskliga rättigheter och att människohandel ska motarbetas och förebyggas.
 • Bidra till ett samhälle där utsatta, de utsattas familj och de som riskerar att utsättas ska få möjlighet till ett värdigt liv och tillgång till sina mänskliga rättigheter.
 • Verka för implementering av aktuella internationella överenskommelser, konventions- och människorättsverktyg, utifrån principen om de utsattas bästa.
 • Arbeta med fokus på att samordna och kvalitetssäkra insatser som leder till en förbättrad och stärkt situation för de utsatta och deras familjer samt de som riskerar att bli utsatta, detta på såväl individuellt som strukturellt plan.

Plattformen mot människohandel utgår från den definition av människohandel som anges i FNs Palermoprotokoll. Med internationella överenskommelser och andra människorättsverktyg avses: Europarådets konvention mot människohandel antagen i Warsawa 2005 och ratificerad av ett 40-tal länder, därav Sverige 2009; Europarådets Direktiv 2004/81/EC om medlemsstaters åtagande för utsatta från tredje land; EU Direktivet 2011:36 om medlemsstaters åtagande för att stärka tillgången till rättigheter för utsatta liksom i linje med de riktlinjer som dras upp i EU:s Strategi för att eliminera människohandel samt i enlighet med andra grundläggande dokument om mänskliga fri- och rättigheter för utsatta för människohandel och människohandelsliknande exploatering, såväl barn som vuxna offer, liksom de utsattas familjer.

År 2017 bildade vi en organisation för att flytta fram vår gemensamma position ytterligare. Se våra stadgar här.

Värdegrund

Plattformen mot människohandel är en ideell förening som utgår från de mänskliga rättigheterna. Den är partipolitiskt och religiöst obunden och verkar för att utsatta för människohandel och människohandelsliknande exploatering ska få tillgång till sina mänskliga rättigheter samt arbetar mot människohandel som fenomen och för ett jämställt globalt samhälle där utsatta, de utsattas familj och de som riskerar att utsättas ska få möjlighet till ett värdigt liv och tillgång till sina mänskliga rättigheter. Plattformen mot människohandel utgår från  ett antal principer som utgör grunden för insatser och aktiviteter.

Människorättsbaserat synsätt:

 • Vi erkänner människans unika och lika värde oavsett kön, könsöverskriande identitet eller uttryck,etnisk tillhörighet, religiös-, eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
 • Vi erkänner de mänskliga rättigheterna så som uttryckt i internationella, regionala och nationella juridiska instrument och arbetar för säkerställandet och åtnjutandet av dessa i den praktiska verklighet vi finns.
 • Vi söker att i all vår verksamhet och genom dem med vilka vi samarbetar, motverka alla former av diskriminering och kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Sverige och utomlands.
 • Vi erkänner att människohandel är en djup kränkning av de basala mänskliga rättigheterna och en förvrängning av människovärdet. Det traumatiserar individer, bryter ner familjer och samhällen där det förövas. Därför arbetar vi för att stoppa denna fruktansvärda verklighet.

Individ-centrerat stöd med ”empowerment”:

 • Vi erkänner varje individ som unik, och därför skall varje person emottas och stöttas som så.
 • Vi tror på upprättandet av individen, på denna/dennes villkor med respekt för denna/dennes rätt att välja sin egen framtid.
 • Vi tror att individer som utsatts för människohandel, trots sin utsatthet är människor med mål, drömmar och ambitioner, som har en möjlighet att utöva kontroll över sitt eget liv och som med rätt stöd och hjälp kanfinna överlevnadskraft, styrka och kreativitet kring sina egna livsfrågor.
 • Vi anser att alla behov är relevanta. Därför ser vi till: fysiska, emotionella, psykiska, andliga, ekonomiska, juridiska och sociala behov utifrån den enskildes förutsättningar.

Samverkan:

 • Vi ser människohandel som allvarligt brott som måste bekämpas från samhällets alla instanser. Därför arbetar vi tillsammans med myndigheter, nätverk och andra idéburna aktörer, för att främja utsattas bästa och deras rättigheter i vårt samhälle.

Vill du ansluta dig till vårt arbete och bli medlem i Plattformen Civila Sverige mot människohandel? Läs mer under Medlemskap.>>