Vår Verksamhet


Plattformen mot människohandel samlar organisationer och aktörer som verkar inom ramen för civilsamhället och möter och/eller arbetar för att hjälpa utsatta för människohandel och människohandelsliknande exploatering utifrån de mänskliga rättigheterna som värdegrund.

Inom Plattformen mot människohandel finns flera organisationer som har olika ingångar i arbetet mot människohandel, och även olika värdegrund. Organisationerna i har olika fokus och det ser vi som en styrka och potential. Tillsammans gör vi mycket; vi driver skyddade boenden, ger juridiskt rådgivning, tillhandahåller tolkhjälp, ger samtalsstöd liksom att vi bedriver uppsökande verksamhet och kan hjälpa till att ordna praktik och återvända tryggt till hemlandet samt att vi driver på för att stärka rättigheter och förändra attityder. Mångfalden är en tillgång och innebär att vi når fler och kan anlägga fler aspekter på problematiken människohandel.

Plattformen verkar ytterst för implementeringen av Sverige ratificerade internationella konventioner och dokument; Europarådets konvention mot människohandel antagen i Warsawa 2005 och ratificerad av ett 40-tal länder, därav Sverige 2009; Europarådets Direktiv 2004/81/EC om medlemsstaters åtagande för utsatta från tredje land; EU Direktivet 2011:36 om medlemsstaters åtagande för att stärka tillgången till rättigheter för utsatta, liksom i linje med de riktlinjer som dras upp i EU:s Strategi för att eliminera människohandel samt i enlighet med andra grundläggande dokument om mänskliga fri- och rättigheter för utsatta för människohandel och människohandelsliknande exploatering, såväl barn som vuxna offer.

Här kan du ladda ned Stadgar för Plattformen mot människohandel.

Plattformens aktiviteter

Vi träffas regelbundet för erfarenhets- och kunskapsutbyte. Gemensamt kan vi erbjuda omfattande hjälpinsatser till utsatta. Vi samlar också in aktörernas erfarenheter av de utsattas behov för att göra dessa hörda. Plattformen är också en part som kan representera civilsamhället och medverka i dialog med myndigheter och internationella aktörer i den gemensamma, gränsöverskridande kampen mot människohandel, samt för att stärka de mänskliga rättigheterna för alla utsatta. Vi tänker att Plattformen ger alla medverkande organisationer och aktörer ett ”added value”.

Läs mer om vår verksamhet under år 2016, då vi verkade som nätverk. Här kan du ladda ned Verksamhetsberättelse 2016 för Nätverket Plattformen mot människohandel.

Läs mer om vår verksamhet år 2017 då vi hade bildat en formell organisation med en styrelse. Ladda Verksamhetsberättelse 2017 Plattformen mot människohandel

År 2018 årrs verksamhetsberättelse finns att ladda ned här. Verksamhetsberättelse + balans och resultat år 2018

Plattformen är medlem i EU Civil Society Platform Against Human Trafficking som sammanträder två ggr årligen på inbjudan av EU-kommissionen.  Plattformen ska verka för att representera det svenska civilsamhället såväl nationellt och internationellt, och föra ut medlemmarnas samlade erfarenheter för att med en röst sprida och förankra det arbete Plattformens medlemmar tillsammans står för. Likaså ska Plattformen verka för att sprida och delge alla medlemmar information och kunskap om nationella och internationella insatser för att motverka människohandel och människohandelsliknande exploatering och förbättra stödet till utsatta. Plattformen ska arbeta för att stärka samarbeten på alla nivåer utifrån de utsattas bästa och i enlighet med de mänskliga rättigheterna.

Tillsammans vill vi:

  • Utveckla stödinsatserna till utsatta.
  • Samarbeta för de utsattas bästa.
  • Synliggöra utsatta för människohandel.
  • Sprida civilsamhällets erfarenheter.
  • Sprida kunskap och information inom vårt nätverk.
  • Underlätta implementeringen av internationella konventioner och direktiv.
  • Bevaka insatserna mot människohandel.
  • Informera om och förebygga människohandel
  • Driva på förändringsarbetet.
  • Utöka samarbetet mot människohandel i alla former.

Information om Plattformen

Plattformen mot människohandel kan via de olika medlemsorganisationernas arbete erbjuda stöd och hjälp till utsatta för människohandel. Inom ramen för det Nationella Stödprogrammet kan Plattformen säkerställa att offer för människohandel får det stöd de har behov av och rätt till, även när samhället av olika anledningar inte direkt kan finansiera det.

Här finns en informationsfolder på svenska om Plattformens arbete och insatser. Broschyren är i A5-format. Ladda ned ”Tillsammans mot människohandel”>>

Här finns en hopvikbar informationsfolder ”Vi ger dig alternativ” riktad till utsatta och potentiellt utsatta för människohandel. Den finns på flera språk. Se under fliken Languages.>>