Nationellt Stödprogram

hjälpande hand

LARMRAPPORT GÄLLANDE KRITIK MOT REGERINGENS ARBETE MOT MÄNNIKSKOHANDEL – om människooffers rätt till skydd och stöd i enlighet med Sveriges internationella åtaganden

Plattformens larmrapport i media:      Ur Ekot Svreige radio: 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7238070 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7239677

Debattartikel i Dagens Samhälle:     https://www.dagenssamhalle.se/debatt/staten-maste-skydda-manniskohandelns-offer-28087 

 

Nationella Stödprogrammet: 
Det Nationella Stödprogrammet som fungerat väl sedan 2015 är sedan 1 januari 2019 stängt.

Detta med anledninga av att stödprogarmmet inte getts några medel eller förutsättningar. Detta innebär att de, brottsutsatta med medföljande barn som vi möter, som inte direkt vågat anmäla sin utsatthet till svenska myndigheter, inte får tillgång till det ovillkorade stödet på 30 dagars grundläggande skydd som de har rätt till. 

Plattformen Civila Sverige mot Människohandel har drivit Nationellt Stödprogram (NSP) med medel från regeringen. Det  inititerades 2015 med medel från länsstyrelsen.

NSP syftar till att erbjuda ett förbättrat samt kompletterande stöd till utsatta för människohandel och exploatering.  Stödet ska vara individuellt avpassat till den utsattas behov, och ge möjlighet till en förbättrad livssituation. Det Nationella Stödprogrammet kompletterar de stödinsatser som erbjuds inom ramen för Manual vid misstanke om människohandel (Sveriges motsvarighet till Transnational Refferal Mechanism där insatskedjan från polisanmälan till avslutad rättegång framgår)samt Återvändandeprogrammet, som idag kan kopplas in i kedjans olika faser (från identifikation till avkunnad dom).

År 2018 erbjöd vi tre former av kompletterande stödinsatser som de certifierade boenden kan ansöka om att få kostnadstäckning för utifall 1)den utsatta har behov av dessa, 2) insatsen är i linjen med de rättigheter potentiella offer har samt 3) när samhället inte via aktörerna i MMM står för kostnaderna.

Ladda ned en Översikt NSP 2018 med instruktioner för certifierade boenden om att ansöka olika stödinsatser och rapporterna. OBS! Medel att söka finns ännu inte för 2019.

Mallar:
Initial behovsbedömning 2018
Fördjupad behovsbedömning 2018
Ansökan empowerment 2018
Återrapportering 2018

NSP komplementerar det formella stödet och fyller på så vis gapen i systemet. Därför erbjuder vi även rådgivning och stöd vid uppkomna problem i den mån vi kan vara behjälpliga tex vid avslag på asylansökan eller återvändande eller att hitta kontakter och hjälp av olika slag inom Plattformens nätverk i Sverige eller utanför Sverige.

För att delta i NSP krävs att aktörerna lever upp till vissa Minimikrav för certifiering.

Det är endast certifierade aktörer som kan ansöka om att en utsatt person ges tillträde till programmet (informell identifierad som offer för människohandel och människohandelsliknande exploatering) och därefter kan ansöka om finansiering av stödinsatser i de fall samhället inte bekostar dessa – och den utsatta anses ha behov och rätt till det enligt de internationella dokument Sverige ratificerat. Identifieras en utsatt person av annan aktör, kan denna kontakta samordnaren av stödprogrammet som slussar vidare för att hjälpa till att ordna stöd och skydd hos certifierad aktör som ingår i Stödprogrammet. För att kontakta NSP, skicka mail till: nsp@manniskohandel.se,

Aktörer som ingår i det Nationella Stödprogrammet är;
Frälsningsarmén Sthlm + Mälardalen, tar emot kvinnor och medföljande barn,
Frälsningsarmén Gbg,  tar emot män
Noomi Hela Människan, Malmö. tar emot kvinnor och medföljande barn
Roks kvinnorjourer, Rikstäckande, vissa jourer
Räddningsmissionen Gbg, tar främst emot kvinnor
Qjouren, Sthlm, tar emot kvinnor med missbruksproblem
Talita Sthlm + Gbg, tar emot kvinnor
Unga Kvinnos Värn, tar emot kvinnor 18-30 år

Certifieringsprocessen etablerar en miniminivå som måste uppnås för att en aktör ska kunna ingå i NSP arbete med den relevanta målgruppen. Certifieringsprocessen består av tre steg som är framtagna i samarbete med arbetsgruppen och är tänkta att ge stöd till aktörerna i deras strävan att utveckla kvaliteten på de egna insatserna.

Steg 1 – Insamling av information: här inhämtas information om aktörens verksamhetsprofil, inriktning och möjliga stödinsatser.

Steg 2 – Certifieringsbesök: NSP besöker aktören och ställer ett antal frågor till aktören. Frågorna relaterar till stödprogrammets minimikrav på verksamheten i stort, rutiner och arbetssätt. I de fall något eller några av kraven inte är uppfyllda resulterar mötet i en åtgärdsplan som meddelas aktören och en överenskommelse kring en tid då åtgärderna skall ha skett upprättas.

Steg 3 – Utveckling: detta innebär en årlig, rutinmässig kontroll av aktörernas arbete i relation till dess värderingar, minimikraven, och hanteringen av individuella ärenden som skett under året. Det ställs t ex krav på att aktören fyller i den statistik för civilsamhällets kontakter med utsatta som Plattformen sammanställer.  Certifierade aktörer förväntas delta vid minst ett av de tillfällen som erbjuds av Plattformen för utbildning/erfarenhetsutbyte kring stödinsatser till utsatta.

Bakgrund

Programmet upplägg togs fram under hösten 2015 (september-december). De behov av stöd som inte kan erbjudas av samhället identifierades bland annat i det gemensamma arbetet med att ta fram Manual vid Misstanke om Människohandel, som utgår från befintligt svenskt regelverk. Behovet av stöd och rätten till detta, såsom reglerat i internationella dokument, fångas inte helt ut upp i samhällets hjälpsystem utan behöver kompletteras med insatser från civilsamhället för att bli mer heltäckande. Därav utformades programmet som komplement. Programmet finansierades 2015-2017 av den nationella samordningsfunktionen som fanns på Stockholms Länsstyrelse

År 2018 är målsättningen att programmet ska resultera i att:

 • Det kvalitetsstärkande arbetet följs upp, samt att fler aktörer certifieras;
 • Målgruppen breddas och evidensbaserat stöd kan erbjudas till utsatta för människohandel av alla former
 • Antalet stödinsatser kvantitativt ökar och att stödet till medföljande barn stärks,
 • Asylsökande utsatta i annat land och andra sårbara grupper som idag inte inkluderas i de formella stödinsatserna får stärkt skydd och stöd

NSP steg för steg:

 • Informell identifiering kan göras av certifierade aktör eller av en samverkande aktör som kontaktar NSP – endast en certifierad aktör kan söka tillträde till NSP för den utsatta och samordnaren konfirmerar tillträdet (informella identifieringen)
 • Om inte in i MMMn kan NSP finansiera stöd i visst antal dagar (30 + 90) och barntillägg kan ges efter behov och i enlighet med rättigheter samt vissa tillägg för att möta ytterligare behov.
 • Om inte använder Återvändandeprogrammet kan NSP:
  – ge kompletterande integrationsinsatser
  – försöka ordna återvändande via egna kontakter
  Detta efter behov och i enlighet med rättigheter.

Nationellt stödprogram – Rapport 2015-2016

Plattformen har med medel från Länsstyrelsen byggt upp och prövat ett nationellt kompletterande stödprogram. Här presenteras piloten, certifieringsprocessen och hanterade stödinsatser och pilotens resultat i en rapport. Nationellt Stödprogram Pilotprojekt

Nationellt stödprogram – 2017

Under 2017 har haft ett ökande antal ansökningar till Stödprogrammet och 27 personer har fått olika former av hjälpinsatser via programmet. .(NSP 2017 Rapport ärenden).

Nationellt Stödprogram – 2018

Under 2018 har vi hanterat 42 individer, 27 vuxna och 15 barn inom ramen för Stödprogrammet. 12 kvinnor och 5 barn har fått omfattande hjälp via olika former av stödinsatser inomr amen för NSP. Slutrapport NSP 2018

Kontakt NSP

Maila: nsp@manniskohandel.se