Nationellt Stödprogram

hjälpande hand

Plattformen Civila Sverige mot Människohandel driver med medel från Länsstyrelsen ett Nationellt Stödprogram (NSP). NSP syftar till att erbjuda ett förbättrat samt kompletterande stöd till utsatta för människohandel och exploatering.  Stödet ska vara individuellt avpassat till den utsattas behov, och ge möjlighet till en förbättrad livssituation. Det Nationella Stödprogrammet kompletterar de stödinsatser som erbjuds inom ramen för Manual vid misstanke om människohandel (Sveriges motsvarighet till Transnational Refferal Mechanism där insatskedjan från polisanmälan till avslutad rättegång framgår)samt Återvändandeprogrammet, som idag kan kopplas in i kedjans olika faser (från identifikation till avkunnad dom).

Vi erbjuder 2017 finansiering av fyra former av stödinsatser när behov finns, som inte samhället kan möta:

 • max 30 dagar på skyddat certifierat boende för utsatta samt deras barn inför polisanmälan,
 • max 90 dagar skyddat certifierat boende för utsatta samt deras barn som av olika anledningar inte gör en polisanmälan efter 30 dagar,
 • punktinsatser för att komplettera och förbättra stödet från identifikation till återvändande/integration
 • punktinsatser för att komplettera och förbättra stödet under integrationsprocessen.

NSP komplementerar det formella stödet och fyller på så vis gapen i systemet. Därför erbjuder vi även rådgivning och stöd vid uppkomna problem i den mån vi kan vara behjälpliga tex vid avslag på asylansökan eller återvändande eller att hitta kontakter och hjälp av olika slag inom Plattformens nätverk i Sverige eller utanför Sverige.

OBS: Det är endast certifierade aktörer som kan ansöka om att en utsatt person ges tillträde till programmet (informell identifierad som offer för människohandel och männniskohandelsliknande exploatering) och därefter kan ansöka om finansiering av stödinsatser i de fall samhället inte bekostar dessa – och den utsatta anses ha behov och rätt till det enligt de internationella dokument Sverige ratificerat. Identifieras en utsatt person av annan aktör, kan denna kontakta samordnaren av stödprogrammet som slussar vidare för att hjälpa till att ordna stöd och skydd hos certifierad aktör som ingår i Stödprogrammet. För att kontakta NSP, skicka mail till: info@manniskohandel.se,

Aktörer som ingår i det Nationella Stödprogrammet är;
Frälsningsarmén Sthlm + Mälardalen, tar emot kvinnor och medföljande barn,
Frälsningsarmén Gbg,  tar emot män
Noomi Hela Människan, Malmö. tar emot kvinnor och medföljande barn
Roks kvinnorjourer, Rikstäckande, vissa jourer
Räddningsmissionen Gbg, tar främst emot kvinnor
Qjouren, Sthlm, tar emot kvinnor med missbruksproblem
Talita Sthlm + Gbg, tar emot kvinnor
Unga Kvinnos Värn, tar emot kvinnor 18-30 år

Certifieringsprocessen etablerar en miniminivå som måste uppnås för att en aktör ska kunna ingå i NSP arbete med den relevanta målgruppen. Certifieringsprocessen består av tre steg som är framtagna i samarbete med arbetsgruppen och är tänkta att ge stöd till aktörerna i deras strävan att utveckla kvaliteten på de egna insatserna.

Steg 1 – Insamling av information: här inhämtas information om aktörens verksamhetsprofil, inriktning och möjliga stödinsatser.

Steg 2 – Certifieringsbesök: NSP besöker aktören och ställer ett antal frågor till aktören. Frågorna relaterar till stödprogrammets minimikrav på verksamheten i stort, rutiner och arbetssätt. I de fall något eller några av kraven inte är uppfyllda resulterar mötet i en åtgärdsplan som meddelas aktören och en överenskommelse kring en tid då åtgärderna skall ha skett upprättas.

Steg 3 – Utveckling: detta innebär en årlig, rutinmässig kontroll av aktörernas arbete i relation till dess värderingar, minimikraven, och hanteringen av individuella ärenden som skett under året. Det ställs t ex krav på att aktören fyller i den statistik för civilsamhällets kontakter med utsatta som Plattformen sammanställer.  Certifierade aktörer förväntas delta vid minst ett av de tillfällen som erbjuds av Plattformen för utbildning/erfarenhetsutbyte kring stödinsatser till utsatta.

Aktörerna förbinder sig till att avlägga slutrapport på de individer som erbjudits stöd inom ramen för stödprogrammet. Aktörerna är också skyldiga att inkomma med vidare information som behövs för att avlägga rapport till Länsstyrelsen Stockholm för finansiering.

Bakgrund

Programmet upplägg togs fram under hösten 2015 (september-december). De behov av stöd som inte kan erbjudas av samhället identifierades bland annat i det gemensamma arbetet med att ta fram Manual vid Misstanke om Människohandel, som utgår från befintligt svenskt regelverk. Behovet av stöd och rätten till detta, såsom reglerat i internationella dokument, fångas inte helt ut upp i samhällets hjälpsystem utan behöver kompletteras med insatser från civilsamhället för att bli mer heltäckande. Därav utformades programmet som komplement. Programmet presenterades för Länsstyrelsen den 29 januari och antogs som en pilot. Piloten testades under våren 2016 med start 1 mars. En presentation av pilotens testperiod gjordes för Länsstyrelsen med inbjudna samverkande aktörer den 24 augusti 2016. En förlängning av piloten, från 1 september till slutet av år 2016, beviljades av Länsstyrelsen, för att kunna pröva fler fall och också bemöta de behov som finns.

Inför år 2017 har Plattformen skalat upp och utvecklat programmet för att bli mer heltäckande geografiskt men även avseende möjligheter att möta ökande behov av stöd och bredda målgruppen.

År 2017 är målsättningen att programmet ska resultera i att:

 • Det kvalitetsstärkande arbetet följs upp, samt att fler aktörer certifieras;
 • Målgruppen breddas och evidensbaserat stöd kan erbjudas till utsatta för människohandel av alla former
 • Antalet stödinsatser kvantitativt ökar och att stödet till medföljande barn stärks,
 • Asylsökande utsatta i annat land och andra sårbara grupper som idag inte inkluderas i de formella stödinsatserna får stärkt skydd och stöd

NSP steg för steg:

 • Informell identifiering kan göras av certifierade aktör eller av en samverkande aktör som kontaktar NSP – endast en certifierad aktör kan söka tillträde till NSP för den utsatta och samordnaren konfirmerar tillträdet (informella identifieringen)
 • Om inte in i MMMn kan NSP finansiera stöd i visst antal dagar (30 + 90) och barntillägg kan ges efter behov och i enlighet med rättigheter.
 • Om in i MMMn kan NSP komplettera stödet punktvis efter behov och i enlighet med rättigheter
 • Om inte använder Återvändandeprogrammet kan NSP:
  – ge kompletterande integrationsinsatser
  – försöka ordna återvändande via egna kontakter
  Detta efter behov och i enlighet med rättigheter.

Ladda ner en översikt av programmet för att ansöka som certifierad aktör samt en programhandledning där innehållet i insatserna finns beskrivet för de utförande aktörerna.

Nationellt stödprogram – Rapport 2015-2016

Plattformen har med medel från Länsstyrelsen byggt upp och prövat ett nationellt kompletterande stödprogram. Här presenteras piloten, certifieringsprocessen och hanterade stödinsatser och pilotens resultat i en rapport. Nationellt Stödprogram Pilotprojekt

Nationellt stödprogram – 2017

Plattformen kommer med medel från Länsstyrelsen fortsätta driva det kompletterande stödprogrammet. Det har ambitionen att 2017 fånga upp individer utsatta för alla former av människohandel som behöver kompletterande hjälp. Asylsökande kvinnor utsatta i andra länder, ofta med medföljande barn, är en grupp vi kommer kunna ge utvecklat bistånd till. Läs projektansökan här(budget borttagen då den fortfarande är under dialog).

Bedömningsmallar inom NSP

För att säkerställa kvaliteten på insatserna i NSP används gemensamt framtagna rutiner och strukturerade bedömningsmallar för stödbehov mm. Det handlar 2017 om en mall för Initial behovsbedömning för tillträde till programmet samt senare även en mall för Fördjupad behovsbedömning. För att delta i NSP krävs att aktörerna lever upp till vissa Minimikrav för certifiering.

Kontakt NSP

Programansvariga NSP: Ninna Mörner: ninna.morner@manniskohandel.se
Kontakta Ninna Mörner för hjälp och information
Mobiltelefon 076-5974199.