Nationellt Stödprogram

hjälpande hand

Plattformen Civila Sverige mot Människohandel driver med medel från Länsstyrelsen ett Nationellt Stödprogram (NSP). NSP syftar till att erbjuda ett förbättrat samt kompletterande stöd till utsatta för människohandel och exploatering.  Stödet ska vara individuellt avpassat till den utsattas behov, och ge möjlighet till en förbättrad livssituation. Det Nationella Stödprogrammet kompletterar de stödinsatser som erbjuds inom ramen för Manual vid misstanke om människohandel (Sveriges motsvarighet till Transnational Refferal Mechanism där insatskedjan från polisanmälan till avslutad rättegång framgår)samt Återvändandeprogrammet, som idag kan kopplas in i kedjans olika faser (från identifikation till avkunnad dom).

År 2018 erbjuder vi tre former av kompletterande stödinsatser som de certifierade boenden kan ansöka om att få kostnadstäckning för utifall 1)den utsatta har behov av dessa, 2) insatsen är i linjen med de rättigheter potentiella offer har samt 3) när samhället inte via aktörerna i MMM står för kostnaderna.

De tre insatserna är: max 30 dagar inför polisanmälan, max 90 dagar om polisanmälan pga. hot/risk etc. inte kan aktualiseras, max 60 dagar empowerment. De punktinsatser som vi tidigare kunde ersätta kostnader för ersätts nu med dagtillägg när det handlar om att täcka kostnader för grundläggande behov (i övrigt hänvisar vi till Insamlingsstiftelsen mot Trafficking för enstaka punktinsatser). Vi ser det som viktigt att Stödprogrammet är en struktur där stödet följer en plan som kan rapporteras in och dokumenteras och följas upp:

 • (De-facto-betänketiden) max 30 dagars vila (500 boende/dag + 500 stöd och skydd/dag) för utsatta samt deras eventuella medföljande barn (200/dag) efter identifiering och inför en eventuellt polisanmälan. Samt möjlighet att göra tillägg (gäller både vuxna och barn på 300/dag) för de som har behov av extra insatser såsom personal dygnet runt och högsta säkerhetsnivå eller extra stöd för att möta att andra grundläggande behov såsom t.ex. möjlighet att komma ut varje dag eller få professionell terapi etc. Tilläggen måste motiveras och kan även erhållas för kortare period (eller en dag/vecka) under de max 30 dagarna.

  upp till 90 dagars stödinsatser efter avslutade 30 dagar för utsatta som inte kan få dessa tillgodosedda genom det formella systemet av olika anledningar (ofta för att en kvinna utsatts innan hon sökte skydd i Sverige). Dessa 90 dagar ska kunna sökas på nytt för den där behov kvarstår efter 90 dagar. De 90 dagarna finansierar i första hand stödinsatserna och traumabearbetning, samtalsstöd, information osv (500/dag). Boendekostnaden bör kunna täckas av samhället eller dagersättning från MIG. Barntillägg för eventuella medföljande barn är möjligt (200/dag). Även här finns möjlighet med tillägg för att täcka ytterligare basala behov för vuxna och barn på 300/dag. Tilläggen måste motiveras.

   

  avsluta stödinsatsen med att slussa ut den utsatta och dess barn, i Sverige eller hemland till en nystart genom max 60 dagar empowerment. Dessa dagar ska det finnas en plan för med innehåll som syftar till att stärka den utsattas förmåga att klara sig själv socialt, psykiskt och ekonomiskt; praktik; utbildning; språkstudier; hjälp att hitta arbete eller bostad; körkort; terapi; motion och andra insatser som ska motiveras. Den gäller även medföljande barn och kan vara att; lära sig cykla; simma; förskoleplats; undervisningsstöd; läxhjälp; motion och andra insatser som ska motiveras. Obs att det handlar om maxdagar. En vecka eller andra kortare insatsperioder kan också beviljas under denna insatspost om 500/dag för såväl vuxna som barn.

  Sammanfattningsvis för år 2018 avser Plattformen utveckla och skala upp NSP genom att:

  –                          Certifiera fler och följa upp det kvalitetsstärkande arbete samordnaren inlett,

  –                            Erbjuda fördjupat evidensbaserat stöd till utsatta för människohandel med särskilt fokus på de behov som kvinnor och barn har

  –                            Öka antalet stödinsatser kvantitativt och utveckla rutiner som underlättar steget mellan identifikation till hjälpinsats och även kan möta behov från andra målgrupper

  NSP avser också att 2018 möta de behov som specificerats i regeringens handlingsplan.

NSP komplementerar det formella stödet och fyller på så vis gapen i systemet. Därför erbjuder vi även rådgivning och stöd vid uppkomna problem i den mån vi kan vara behjälpliga tex vid avslag på asylansökan eller återvändande eller att hitta kontakter och hjälp av olika slag inom Plattformens nätverk i Sverige eller utanför Sverige.

OBS: Det är endast certifierade aktörer som kan ansöka om att en utsatt person ges tillträde till programmet (informell identifierad som offer för människohandel och männniskohandelsliknande exploatering) och därefter kan ansöka om finansiering av stödinsatser i de fall samhället inte bekostar dessa – och den utsatta anses ha behov och rätt till det enligt de internationella dokument Sverige ratificerat. Identifieras en utsatt person av annan aktör, kan denna kontakta samordnaren av stödprogrammet som slussar vidare för att hjälpa till att ordna stöd och skydd hos certifierad aktör som ingår i Stödprogrammet. För att kontakta NSP, skicka mail till: info@manniskohandel.se,

Aktörer som ingår i det Nationella Stödprogrammet är;
Frälsningsarmén Sthlm + Mälardalen, tar emot kvinnor och medföljande barn,
Frälsningsarmén Gbg,  tar emot män
Noomi Hela Människan, Malmö. tar emot kvinnor och medföljande barn
Roks kvinnorjourer, Rikstäckande, vissa jourer
Räddningsmissionen Gbg, tar främst emot kvinnor
Qjouren, Sthlm, tar emot kvinnor med missbruksproblem
Talita Sthlm + Gbg, tar emot kvinnor
Unga Kvinnos Värn, tar emot kvinnor 18-30 år

Certifieringsprocessen etablerar en miniminivå som måste uppnås för att en aktör ska kunna ingå i NSP arbete med den relevanta målgruppen. Certifieringsprocessen består av tre steg som är framtagna i samarbete med arbetsgruppen och är tänkta att ge stöd till aktörerna i deras strävan att utveckla kvaliteten på de egna insatserna.

Steg 1 – Insamling av information: här inhämtas information om aktörens verksamhetsprofil, inriktning och möjliga stödinsatser.

Steg 2 – Certifieringsbesök: NSP besöker aktören och ställer ett antal frågor till aktören. Frågorna relaterar till stödprogrammets minimikrav på verksamheten i stort, rutiner och arbetssätt. I de fall något eller några av kraven inte är uppfyllda resulterar mötet i en åtgärdsplan som meddelas aktören och en överenskommelse kring en tid då åtgärderna skall ha skett upprättas.

Steg 3 – Utveckling: detta innebär en årlig, rutinmässig kontroll av aktörernas arbete i relation till dess värderingar, minimikraven, och hanteringen av individuella ärenden som skett under året. Det ställs t ex krav på att aktören fyller i den statistik för civilsamhällets kontakter med utsatta som Plattformen sammanställer.  Certifierade aktörer förväntas delta vid minst ett av de tillfällen som erbjuds av Plattformen för utbildning/erfarenhetsutbyte kring stödinsatser till utsatta.

Aktörerna förbinder sig till att avlägga slutrapport på de individer som erbjudits stöd inom ramen för stödprogrammet. Aktörerna är också skyldiga att inkomma med vidare information som behövs för att avlägga rapport till Länsstyrelsen Stockholm för finansiering.

Bakgrund

Programmet upplägg togs fram under hösten 2015 (september-december). De behov av stöd som inte kan erbjudas av samhället identifierades bland annat i det gemensamma arbetet med att ta fram Manual vid Misstanke om Människohandel, som utgår från befintligt svenskt regelverk. Behovet av stöd och rätten till detta, såsom reglerat i internationella dokument, fångas inte helt ut upp i samhällets hjälpsystem utan behöver kompletteras med insatser från civilsamhället för att bli mer heltäckande. Därav utformades programmet som komplement. Programmet finansierades 2015-2017 av den nationella samordningsfunktionen som fanns på Stockholms Länsstyrelse

År 2018 är målsättningen att programmet ska resultera i att:

 • Det kvalitetsstärkande arbetet följs upp, samt att fler aktörer certifieras;
 • Målgruppen breddas och evidensbaserat stöd kan erbjudas till utsatta för människohandel av alla former
 • Antalet stödinsatser kvantitativt ökar och att stödet till medföljande barn stärks,
 • Asylsökande utsatta i annat land och andra sårbara grupper som idag inte inkluderas i de formella stödinsatserna får stärkt skydd och stöd

NSP steg för steg:

 • Informell identifiering kan göras av certifierade aktör eller av en samverkande aktör som kontaktar NSP – endast en certifierad aktör kan söka tillträde till NSP för den utsatta och samordnaren konfirmerar tillträdet (informella identifieringen)
 • Om inte in i MMMn kan NSP finansiera stöd i visst antal dagar (30 + 90) och barntillägg kan ges efter behov och i enlighet med rättigheter samt vissa tillägg för att möta ytterligare behov.
 • Om inte använder Återvändandeprogrammet kan NSP:
  – ge kompletterande integrationsinsatser
  – försöka ordna återvändande via egna kontakter
  Detta efter behov och i enlighet med rättigheter.

Ladda ner en översikt av programmet för att ansöka som certifierad aktör samt en programhandledning där innehållet i insatserna finns beskrivet för de utförande aktörerna. (OBS programmen kommer att uppdateras efter regeringens beslut 20 april 2018!)

Nationellt stödprogram – Rapport 2015-2016

Plattformen har med medel från Länsstyrelsen byggt upp och prövat ett nationellt kompletterande stödprogram. Här presenteras piloten, certifieringsprocessen och hanterade stödinsatser och pilotens resultat i en rapport. Nationellt Stödprogram Pilotprojekt

Nationellt stödprogram – 2017

Under 2017 har haft ett ökande antal ansökningar till Stödprogrammet och 27 personer har fått olika former av hjälpinsatser via programmet. .(NSP 2017 Rapport ärenden).

Bedömningsmallar inom NSP

För att säkerställa kvaliteten på insatserna i NSP används gemensamt framtagna rutiner och strukturerade bedömningsmallar för stödbehov mm. Det handlar 2017 om en mall för Initial behovsbedömning för tillträde till programmet samt senare även en mall för Fördjupad behovsbedömning. För att delta i NSP krävs att aktörerna lever upp till vissa Minimikrav för certifiering.

Kontakt NSP

Programansvarig NSP: Ninna Mörner: ninna.morner@manniskohandel.se
Kontakta Ninna Mörner för hjälp och information: Mobiltelefon 076-5974199.
Paulina Bolton, ärendehantering NSP och kontakt boenden: nsp@manniskohandel.se