Dokument

Här kan du ladda ned rapporter och skrivelser som Plattformen tagit fram.

Nationellt stödprogram – Rapport 2015-2016

Plattformen har med medel från Länsstyrelsen byggt upp och prövat ett nationellt kompletterande stödprogram. Här presenteras piloten, certifieringsprocessen och hanterade stödinsatser och pilotens resultat i en rapport. Nationellt Stödprogram Pilotprojekt

Nationellt stödprogram – 2017

Plattformen kommer med medel från Länsstyrelsen fortsätta driva det kompletterande stödprogrammet. Det har ambitionen att 2017 fånga upp individer utsatta för alla former av människohandel som behöver kompletterande hjälp. Asylsökande kvinnor utsatta i andra länder, ofta med medföljande barn, är en grupp vi kommer kunna ge utvecklat bistånd till. Läs projektansökan här (budget borttagen då den fortfarande är under dialog).

Bedömningsmallar inom NSP

För att säkerställa kvaliteten på insatserna i NSP används gemensamt framtagna rutiner och strukturerade bedömningsmallar för stödbehov mm. Det handlar 2017 om en mall för Initial behovsbedömning för tillträde till programmet samt senare även en mall för Fördjupad behovsbedömning. För att delta i NSP krävs att aktörerna lever upp till vissa Minimikrav för certifiering.

Underlag för Nationella Handlingsplanen 2017

Plattformen deltar i det sakråd med representanter från civilsamhället som regeringskansliet sammankallat till under hösten 2017, för att ge input till den nationella handlingsplan man avser ta fram till årsskiftet. Här en lista på 18 områden Plattformen anser som angelägna att insatser görs och förslag på hur.  Nationell handlingsplan underlag från Plattformen 5 oktober 2017

Remissvar på delbetänkande 2014 års människohandelsutredning del 2 om ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer

Plattformen är remissinstans för utredningen och svar inskickat den 23 februari går att ta del av här. Remissvar Människohandelsutredningen del 2

Remissvar på delbetänkande 2014 års människohandelsutredning del 1 om köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling

Plattformen är remissinstans för utredningen och svar inskickat den 24 oktober går att ta del av här. Remissvar Människohandelsutredningen del 1

Synpunkter 2014 års människohandelsutredning ang. Tillägg

Svar inskickat 2015: Svar från Civila Plattformen till Människohandelsutredningen 2014. 20 jan.

Statistikinsamling

Sammanställt den 14 september 2017. Civilsamhällets kontakter med utsatta för människohandel under år 2016

Sammanställt den 30 september 2016. Civilsamhällets kontakter med utsatta helåret 2015.

Sammanställt till 18 oktober 2015 Civilsamhällets kontakter med utsatta för människohandel, 2015

Sammanställt till 18 oktober 2014 Civilsamhällets kontakter med utsatta för människohandel 2014

OHCHR UN Special Rapporteur Trafficking

Report on early identification and vulernability among VoTs in mixed migration flows. 24.01.2018. Final report OHCHR 2018 Sweden 24.01.2018

EU-direktivet 2011/36

First Report inskickad december 2014 Annex 20141205 NGO Report trends and measures dir EU 36 2011 (1)

Second Report EU-directive 2011/36. Inlämnad 8 jan. 2018

Europarådets konvention 2005

GRETA Second Evaluation. Inskickad 10 april 2017:Recommendations to GRETA

Debattartikel

Publicerad 2014 SvD, Brännpunkt: ”Bättre stöd behövs för traffickingoffer” om reflektionsperiodens användande, 30 januari 2014

Publicerad 23 mars 2017; Dagens Samhälle ”Stoppa profiteringen på människors desperation”.

Manual vid misstanke om människohandel – Skydd och stöd till människohandelsoffer (MMM)

Manualen tydliggör vilket ansvar myndigheter har gällande stöd och skydd till offer för människohandel. Den har tagits fram i enligt med internationell standard i samarbete mellan myndigheter och civilsamhället, under ledning av Länsstyrelsen i Stockholm. Manual vid misstanke om människohandel