Dokument


Här kan du ladda ned rapporter och skrivelser som Plattformen tagit fram.

Nationellt Stödprogram 2018

Under 2018 hanterades 42 ärenden inom ramen för stödprogrammet. Det handlade om 27 vuxna och 15 barn. 12 kvinnor och 5 medföljande barn beviljades långgående insatser med placeringar på sex olika ceritiferade boenden. Därutöver genomfördes träning och verksamhet för att utveckla integreringsinsatser och empowerment via kreativ verkstad erbjöds sex kvinnor och 2 medföljande barn. 4 boenden certifierades och ett antal utbildningsinsatser gjordes. Läs mer i Slutrapport NSP 2018

Nationellt stödprogram – 2017

Under 2017 har haft ett ökande antal ansökningar till Stödprogrammet och 27 personer har fått olika former av hjälpinsatser via programmet. För närvarande finns ett dussin ansökningar om olika insatser men inga medel för år 2018.(NSP 2017 Rapport ärenden).

Nationellt stödprogram – Rapport 2015-2016

Plattformen har med medel från Länsstyrelsen byggt upp och prövat ett nationellt kompletterande stödprogram 2016. Här presenteras piloten, certifieringsprocessen och hanterade stödinsatser och pilotens resultat i en rapport. Nationellt Stödprogram Pilotprojekt

Bedömningsmallar inom NSP

För att säkerställa kvaliteten på insatserna i NSP används gemensamt framtagna rutiner och strukturerade bedömningsmallar för stödbehov mm.

Ladda ned Översikt NSP 2020 NM med instruktioner för certifierade boenden om att ansöka olika stödinsatser och rapporterna. Du kan söka medel för aktiviteter under hela 2020. Även retroaktivt.

Alla boenden som ingår i programmet lever upp till Minimikrav för boende certifierade inom ramen för Nationellt Stödprogram. De som är eller önskar bli certifierade anmodas fylla in ett frågeformulär för att underlätta placering och tjäna som underlag för kvalitetsuppföljning. Formulär för boenden inom NSP>>

Underlag för Nationella Handlingsplanen 2017

Plattformen deltar i det sakråd med representanter från civilsamhället som regeringskansliet sammankallat till under hösten 2017, för att ge input till den nationella handlingsplan man avser ta fram till årsskiftet. Här en lista på 18 områden Plattformen anser som angelägna att insatser görs och förslag på hur.  Nationell handlingsplan underlag från Plattformen 5 oktober 2017

OHCHR UN Special Rapporteur Trafficking 2018

Report on early identification and vulernability among VoTs in mixed migration flows. 24.01.2018. Final report OHCHR 2018 Sweden 24.01.2018

Europarådets konvention, rapport 2017 andra rundan

GRETA Second Evaluation. Inskickad 10 april 2017:Recommendations to GRETA

Remissvar på delbetänkande 2014 års människohandelsutredning del 2 om ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer 2016

Plattformen är remissinstans för utredningen och svar inskickat den 23 februari går att ta del av här. Remissvar Människohandelsutredningen del 2

Remissvar på delbetänkande 2014 års människohandelsutredning del 1 om köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling 2015

Plattformen är remissinstans för utredningen och svar inskickat den 24 oktober 2015 går att ta del av här. Remissvar Människohandelsutredningen del 1

Synpunkter 2014 års människohandelsutredning ang. Tillägg 2015

Svar inskickat 2015: Svar från Civila Plattformen till Människohandelsutredningen 2014. 20 jan.

Statistikinsamling årligen till Nationella Lägesrapporten

Civilsamhällets kontakter med utsatta för människohandel 2020

Sammanställt den 18 maj 2020 Statistik 2019 FINAL

Sammanställt den 15 augusti 2018 Civilsamhällets kontakter med utsatta för människohandel under år 2017

Sammanställt den 14 september 2017. Civilsamhällets kontakter med utsatta för människohandel under år 2016

Sammanställt den 30 september 2016. Civilsamhällets kontakter med utsatta helåret 2015.

Sammanställt till 18 oktober 2015 Civilsamhällets kontakter med utsatta för människohandel, 2015

Sammanställt till 18 oktober 2014 Civilsamhällets kontakter med utsatta för människohandel 2014

EU-direktivet 2011/36

First Report inskickad december 2014 Annex 20141205 NGO Report trends and measures dir EU 36 2011 (1)

Second Report EU-directive 2011/36. Inlämnad 8 jan. 2018

Debattartiklar

Publicerad 26 juni 2021, Aftonbladet Debatt: ”Människohandel ökar kraftigt i Sverige – är regeringen redo att ta sitt ansvar?”

Publicerad 2014 SvD, Brännpunkt: ”Bättre stöd behövs för traffickingoffer” om reflektionsperiodens användande, 30 januari 2014

Publicerad 23 mars 2017; Dagens Samhälle ”Stoppa profiteringen på människors desperation”.

Manual vid misstanke om människohandel – Skydd och stöd till människohandelsoffer (MMM)

Manualen tydliggör vilket ansvar myndigheter har gällande stöd och skydd till offer för människohandel. Den har tagits fram i enligt med internationell standard i samarbete mellan myndigheter och civilsamhället, under ledning av Länsstyrelsen i Stockholm. Manual vid misstanke om människohandel