Årsstatistik 2021 Plattformen Civila Sverige mot människohandel

Idag presenterar Plattformen Civila Sverige mot människohandel sin statistik över antal offer för människohandel som sökt stöd hos civilsamhällsorganisationer i Sverige. Under fjolåret mötte och stöttade våra medlemmar totalt 237 personer, varav 13 barn, som identifierades som offer för människohandel eller människohandelsliknande exploatering. Utöver det tillkommer de, framför allt barn, som är medföljande till en närstående som utnyttjas. Antalet personer som fått stöd är på samma höga nivå som 2020, som då var en kraftig ökning från 2019. En klar majoritet var kvinnor som utnyttjas för sexuell exploatering. Samtidigt blir stödsökande personer som har utsatts för arbetsexploatering allt fler.

Vår statistik visar också att nästan hälften, 44 procent, är s k tredjelandsmedborgare och kommer från ett land utanför EU. För dessa personer finns det särskild risk att man saknar information om svenska myndigheter och sina rättigheter i relation till svenska samhället. I många fall kan det finnas en rädsla för att kontakta svenska myndigheter med anledning av osäker uppehållsrättslig status eller bristande tilltro till svenska myndigheter.

Av de vi mötte år 2021 var 17,2 procent barn. Nästan en tredjedel (27 procent) av barnen vi kom i kontakt med år 2021 var direkt utsatta för människohandel eller människoexploatering.

I drygt hälften av fallen, 53 procent, har det upprättats en polisanmälan. Bland brottsrubriceringarna finns människohandel, människoexploatering och köp av sexuell tjänst, men även misshandel, koppleri, bedrägeri, våldtäkt, försök till våldtäkt, olaga hot och sexuellt ofredande. Även om polisanmälan om brott görs i de fall när misstanke om människohandel identifierats, leder få fall till åtal och ännu färre till fällande dom.

Läs hela rapporten om årsstatistiken här.

Nyckelsiffror från årsstatistiken: 

  • Totalt stöttades 279 personer som var direkt eller indirekt offer för människohandel
  • 48 barn gavs stöd, varav 13 var direkta offer för människohandel eller exploatering och 35 barn medföljande till en person som exploaterats. 
  • 33 procent av de direkt utsatta är EU-medborgare och 44 procent är från ett land utanför EU.
  • Vanligaste ursprungslandet bland direkt utsatta var Bulgarien (37 personer), följt av Rumänien (27 personer) samt Nigeria (26 personer)
  • 81 procent av de direkt utsatta var kvinnor/flickor, 17 procent var män/pojkar och 2 procent var icke-binära.

/