Pressmeddelande: Kraftig ökning av antalet stödsökande för människohandel under 2020

Pressmeddelande 2021-06-26

Kraftig ökning av antalet stödsökande för människohandel under  2020 

Under 2020 ökade antalet personer som sökte stöd hos civilsamhället för att de blivit  exploaterade i människohandel med 80 % jämfört med 2019. Endast en av tio av dessa  omfattades av stöd från det statligt finansierade Nationella stödprogrammet. Det visar  årsstatistik för 2020 från Plattformen Civila Sverige mot människohandel som samlar  de svenska civilsamhällsorganisationerna som arbetar mot människohandel. 

– Civilsamhället tar ett enormt ansvar, helt utan långsiktig finansiering, för åtaganden som  svenska staten är skyldig att uppfylla enligt internationella konventioner om rätt till skydd och  stöd vid människohandel. Det är en fullständigt rättsosäker och ohållbar situation i längden  för människor som är offer för den mest hänsynslösa brottsligheten, säger Jacob Flärdh,  Ordförande för Plattformen Civila Sverige mot Människohandel.  

Under fjolåret mötte och stöttade Plattformen Civila Sverige mot människohandel totalt 253  personer som identifierades som offer för människohandel eller människohandelsliknande  exploatering. Det är en ökning med 80 procent från 2019 års 140 personer. En klar majoritet  var offer för sexuell exploatering, följt av arbetsexploatering, där antalet brottsoffer som sökt  stöd fyrdubblats sedan 2019. Var femte utsatt var ett barn och utsattes antingen själva eller  indirekt som anhöriga, och även bland barnen var sexuell exploatering vanligast. 

– Många av dem vi möter vittnar om fruktansvärda övergrepp och en enorm ensamhet vilket  ställer höga krav på tryggt och långsiktigt hållbart skydd, stöd och rehabilitering. Det ökade  behovet av civilsamhällets insatser visar också på bristerna i det offentliga skyddet, säger  Hanna Brandvik, Operativt ansvarig för Safe Havens, Frälsningsarméns traffickingcenter som erbjuder juridiskt och socialt stöd till utsatta. 

Hälften av dem som utnyttjats i människohandel hade inte haft kontakt med någon  myndighet i Sverige eller gjort en polisanmälan. Av de som har gjort en anmälan till polisen  har enbart 11 % fått ett målsägandebiträde och 7 % en formell reflektionsperiod, det vill säga en period av stöd för återhämtning, vilket är en rättighet Sverige är skyldiga att tillgodose.  Färre än 1 av 10 som civilsamhället har stöttat med skyddat boende, juridisk rådgivning,  samtalsstöd och basbehovsstöd har fått stöd från Nationella stödprogrammet (NSP) som  finansieras med statliga medel. 

– Nu krävs det kraftigt ökade resurser från regeringen för att säkerställa att offer för  människohandel garanteras det stöd de har rätt till. Regeringen måste ta sitt ansvar för att  skapa kvalitet och långsiktighet i såväl det offentligas som civilsamhällets insatser, säger  Jacob Flärdh. 

Nyckelsiffror från årsstatistiken: 

  • 80 % fler offer för människohandel gavs stöd 2020 jämfört med 2019 Totalt stöttades 322 personer som var direkt eller indirekt offer för människohandel 70 barn gavs stöd, varav 16 var offer för människohandel och 54 barn medföljande till en  person som exploaterats. 
  • 34 % av de utsatta är EU-medborgare och 66% är från ett land utanför EU.
  • Vanligaste ursprungslandet var Nigeria (19 %), följt av Sverige (15 %) samt Rumänien  och Thailand (båda 8 %) 
  • 88 % av de som gavs stöd var kvinnor/flickor, 11 % var män/pojkar och 1 % var icke binära. 

För mer information kontakta gärna: 

Jacob Flärdh, Styrelseordförande Plattformen Civila Sverige mot Människohandel

Tel 0708-634141 

jacob@child10.org