Plattformen mot människohandel

Plattformen (Civila Sverige) mot människohandel verkar för att utsatta för människohandel ska få det skydd och stöd de behöver och har rätt till enligt internationella överenskommelser, samt att gemensamt motverka människohandel i alla former. Vi utgår från de mänskliga rättigheterna och är som plattform politiskt och religiöst obunden. Läs om vår verksamhet.


 

 

 

Plattformen publicerar 18 maj 2020 statistik för 2019 över kontakt med möjligt utsatta personer i Sverige.

Utsattheten i människohandel i Sverige är stor visar den senaste statistiken som från Plattformen Civila Sverige mot människohandel. Behovet av plattformens insatser ökade under 2019 då 177 personer fick olika former av stöd. 140 av dessa personer var möjliga offer för människohandel (jfr. 122 under 2018), 28 var barn till utsatta, 5 syskon till utsatta och 4 släktingar eller partner till en utsatt person. Majoriteten utsattes för prostitution och andra former av sexuell exploatering och var unga vuxna mellan 18 och 26 år. 90 procent var kvinnor. Se hela rapporten här (Statistik 2019 FINAL)

Statistikrapporten 2019 i SR 18 maj 2020.

LARMRAPPORT!

Juni 2019 gällande kritik mot regeringens arbete mot människohandel – om människooffers rätt till skydd och stöd i enlighet med Sveriges internationella åtaganden

Larmrapporten i Ekot Sveriges radio.

Debattartikel DN.

Nationellt stödprogram 2020

Det Nationella Stödprogrammet som fungerat väl sedan 2015 är sedan 1 januari 2019 stängt. Detta med anledninga av att stödprogarmmet inte fått tillräckliga medel förutsättningar. Detta innebär att de, brottsutsatta med medföljande barn som vi möter, som inte direkt vågat anmäla sin utsatthet till svenska myndigheter, inte får tillgång till det ovillkorade stödet på 30 dagars grundläggande skydd som de har rätt till.

Våren 2020 inväntar Plattformen fortfarande beslut angående ansökta medel.

Vad är stödprogrammet?

Plattformen har drivit ett kompletterande nationellt stödprogram (NSP).

Från 2015 till 2018 beviljades Plattformen bidrag från regeringen att driva programmet. (Initierades av Länstyrelsen 2015.) I programmet har vi certifierat en rad aktörer och säkerställt kvaliteten på insatserna genom att använda gemensamt framtagna rutiner och strukturerade bedömningsmallar för stödbehov mm. Inom ramen för programmet har  vi kunnat finansiera stödinsatser som ges av certifierade aktörer, och som utsatta har behov av, och enligt internationella konventioner rätt till men som inte ombesörjs på annat sätt av samhället; Läs mer om programmet här 

 

 

Civilsamhällets kontakter med utsatta 

Sammanställningen av den årliga statistiken över civilsamhällets kontakter med utsatta visar: att alltfler har sin första och enda kontakt med civilsamhället. Många kommer från tredje land, de har blivit utsatta på vägen till Sverige, men även i Sverige – och de flesta vågar eller vill inte polisanmäla. Sammantaget leder det till att civilsamhället får ta ett allt större ansvar för att identifiera, ge skydd och stöd till utsatta och deras barn och faktiskt även vara behjälpliga med säkert återvändande. Vi anar att detta är en utveckling som kommer accentueras.  Civilsamhällets kontakter med utsatta för människohandel under år 2017

 

 

Bli medlem i Plattformen mot människohandel

Plattformen har funnits som nätverk sedan 2013 men beslöt hösten 2016 att formera en organisation. Det finns tre former av medlemskap att ansöka om för organisationer ”fullt medlemskap”, experter ”individuellt medlemskap” och för nätverkande parter ”nätverkande medlemskap”. Fyll i formuläret här för att ansöka om medlemskap.>>

 

 

 

Utsatta kvinnor vi mött och hjälpt

Många av Plattformens organisationer möter och hjälper utsatta för människohandel. En del kan vi erbjuda långtgående hjälp; skyddat boende, ekonomiskt bistånd, information om rättsprocess, hjälp att söka asyl mm. Via vår statistik där vi samlar in uppgifter om kontakter med utsatta har vi sammanställt uppgifter om de senaste 100 kvinnor och flickor vi mött, samt deras sammanlagt 80 barn. Läs mer>>

 

 

 

Kontakta Plattformen Civila Sverige mot människohandel: info@manniskohandel.s